Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Avem datoria de a vă informa cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de date prelucrate, durata prelucrarii, precum și modalitățile de exercitare a drepturilor individuale.
Toate operațiunile de prelucrare a datelor, întreprinse în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț respectă și aplică reglementările legale în vigoare și principiile care stau la baza protecției datelor personale, asigurând confidențialitatea și securitatea datelor.

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
• Datele cu caracter personal sunt colectate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;
• Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• Datele cu caracter personal nu sunt stocate pe o perioada mai mare decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost realizate.

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț colectează, utilizează, prelucrează și furnizează datele personale oferite numai
• pentru realizarea unor anumite scopurilor precise și anume:
• pentru rezervarea și prestarea serviciilor de cazare și masă la centrele de agrement din administrare;
• pentru desfășurarea de activității specifice de tineret și tabere;
• pentru organizarea de acțiuni sportive proprii sau în parteneriat cu alte structuri;
• pentru oferirea de informații și lămuriri suplimentare atunci când sunt solicitate telefonic sau în scris;
• pentru monitorizarea și securitatea persoanelor, a spațiilor și a bunurilor.
• pentru îndeplinirea unor obligații legale impuse de legislația în vigoare.

CATEGORIILE DE DATE CARE SUNT SUPUSE PRELUCRĂRII
• nume și prenume;
• adresa de domiciliu/relocare;
• seria și nr. act de identitate;
• codul numeric personal;
• adresa de e-mail;
• număr de telefon/fax;
• date din înregistrările CCTV: silueta persoanelor fizice, numărul de înmatriculare al autorurismelor aflate în parcarea instituției;
• date privind starea de sănătate și materială;
• cazier judiciar.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Este specifică fiecărui tip de prelucrare, ținând seama de considerentele menționate mai sus, precum și pentru îndeplinirea unor obligații legale.SECURITATEA DATELOR PERSONALE
Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț implementează următoarele măsuri:
• Instruirea, informarea și consultarea personalului salariat în legătură cu legislația în vigoare și cu obligațiile ce se impun a fi respectate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Completarea unei declarații de confidențialitate de către toți angajații insituției (permanenți/zilieri/colaboratori) privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Copierea/fotocopierea datelor cu caracter personal se face cu acordul persoanei vizate și exclusiv în scopul menționat în acord;
• Interzicerea accesării de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau nesecurizate.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
1. Dreptul de acces al persoanei vizate vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile acestor activități de prelucrare.
2. Dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
• dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
• dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
• o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
• dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
4. Dreptul la restricţionarea prelucrării vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
5. Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date;
6. Dreptul la opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau pentru a primi informații suplimentare în legătură cu modul de prelucrare a datelor dvs. personale, vă puteți adresa în scris pe e-mail la adresa djst.neamt@mts.ro, sau la sediul instituției D.J.S.T. Neamț din Str. Ștefan cel Mare Nr. 31, Piatra Neamț, cod poștal: 610101 jud. Neamț.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.